Album

Group Photo August 2018

Group Photo June 2018

Group Photo March 2017

Group Photo August 2016

IMG_1253

 

Group Photo August 2014

Untitled1

Left to right: Liyun Liang, Fuchuang Ding, Luyi Sun, Jingfang Yu, Wenhan Huang, Zhaofeng Wang, Songshan Zeng, Jingjing Liu, Jianhua Guo, Xin Zhang

Group Photo April 2014

a9

Back row, left to right: Fuchuang Ding, Songshan Zeng, Alex D. Brittain, Zhaofeng Wang, Kacie Wells, Samuel Wentworth, Maxime Lemer, Luyi Sun

Front row, left to right: Fuchuang Ding, Paul Rodgers, Jingfang Yu, Jingjing Liu, Liyun Liang, Wenhan Huang

Group Photo January 2014

a8

Back row, left to right: Luyi Sun, Samuel Wentworth, Zhaofeng Wang, Yingjie Zhou, Alex D. Brittain, Songshan Zeng, Haoran Chen

Front row, left to right: Kacie Wells, Jingjing Liu, Jingfang Yu, Fuchuang Ding

Group Photo January 2013

a7

Back row, left to right: Luyi Sun, Songshan Zeng, Haoran Chen, Fuchuang Ding, Jarett Martin, Adam Oliphant

Front row, left to right, Yan Li, Jingfang Yu, Kaitlynn A. Lee, Jingjing Liu, Yingjie Zhou

Group Photo December 2012

a6

Left line, front to back: Fuchuang Ding, Haoran Chen, Yingjie Zhou, Luyi Sun

Right line, front to back: Christopher Reyes, Songshan Zeng, Jingfang Yu, Yan Li

Group Photo September 2012

a5

Back row, left to right: Luyi Sun, Yan Li, Jarett Martin, Matt Hartline, Lichen Xiang, Haoran Chen; front row, left to right, Jingfang Yu, Fuchuang Ding, Songshan Zeng, Yingjie Zhou

Group Photo January 2012

a4

Back row, left to right: Luyi Sun, Adam Oliphant, Lichen Xiang, Matt Hartline

Front row, left to right, Jingfang Yu, Fuchuang Ding, Haoran Chen

Group Photo September 2011

a3

Back row, left to right: Luyi Sun, Adam Oliphant, Cody Gummelt, Matt Hartline, Matt Milner, Lichen Xiang

Front row, left to right, Jarett Martin, Jingfang Yu

Group Photo February 2011

a2

Left to right: Luyi Sun, Cody Gummelt, Lichen Xiang, Hang Hu, Cara Southworth, Matt Hartline, Jarett Martin

Group Photo September 2010

a1

Left to right: Matt Milner, Matt Hartline, Hang Hu, Jarett Martin, Cara Southworth, Luyi Sun. Rey Ximenes was at Coldfoot, Alaska, a small town 60 miles north of arctic circle at that time